LG 樂金洗衣機
TOSHIBA 東芝 洗衣機系列
HERAN 禾聯 洗衣機系列
Kolin 歌林 洗衣機系列
Frigidaire 富及第洗衣機 洗衣機系列
HITACHI 日立洗衣機 洗衣機系列
SAMPO 聲寶洗衣機 洗衣機系列
TECO 東元洗衣機 洗衣機系列
Whirlpool 惠而浦洗衣機 洗衣機系列
TATUNG 大同洗衣機 洗衣機系列
SAMSUNG 三星洗衣機 洗衣機系列
TATUNG 大同洗衣機 洗衣機系列
SHARP 夏普洗衣機 洗衣機系列